1. งานวิจัย


2. หนังสือวิชาการและกึ่งวิชาการ


3. หนังสือรวมบทความจากหนังสือพิมพ์

6. ถนนหนังสือ


4. บทความวิชาการ


5. บทความกึ่งวิชาการ


6. บทความจากหนังสือพิมพ์

1. บทความในหนังสือพิมพ์ 2520-2529

จำแนกตามฉบับ 2520-2529

มติชน

มติชนสุดสัปดาห์

จำแนกตามปี 2520-2529

2525

2526

2527

จำแนกตามหัวข้อ 2520-2529

การคลัง

นโยบายเศรษฐกิจ

2. บทความในหนังสือพิมพ์ หลังปี 2529

Corporate Thailand

Financial Day

Financial Day 2538

สิงหาคม 2538
กันยายน 2538
ตุลาคม 2538
พฤศจิกายน 2538
ธันวาคม 2538

Financial Day 2539

มกราคม 2539
กุมภาพันธ์ 2539
มีนาคม 2539
เมษายน 2539
พฤษภาคม 2539
มิถุนายน 2539
กรกฎาคม 2539
สิงหาคม 2539
กันยายน 2539
ตุลาคม 2539
พฤศจิกายน 2539

ผู้จัดการรายเดือน

ผู้จัดการรายสัปดาห์

ผู้จัดการรายสัปดาห์ 2540

กุมภาพันธ์ 2540
มีนาคม 2540
เมษายน 2540
พฤษภาคม 2540
มิถุนายน 2540
กรกฎาคม 2540
สิงหาคม 2540
กันยายน 2540

ผู้จัดการรายวัน

ผู้จัดการรายวัน 2534

มกราคม 2534
กุมภาพันธ์ 2534
มีนาคม 2534
เมษายน 2534
พฤษภาคม 2534
มิถุนายน 2534
กรกฎาคม 2534
สิงหาคม 2534
กันยายน 2534
ตุลาคม 2534
พฤศจิกายน 2534
ธันวาคม 2534

ผู้จัดการรายวัน 2535

มกราคม 2535
กุมภาพันธ์ 2535
มีนาคม 2535
เมษายน 2535
พฤษภาคม 2535
มิถุนายน 2535
กรกฎาคม 2535
สิงหาคม 2535
กันยายน 2535
ตุลาคม 2535
พฤศจิกายน 2535
ธันวาคม 2535

ผู้จัดการรายวัน 2536

มกราคม 2536
กุมภาพันธ์ 2536
มีนาคม 2536
เมษายน 2536
พฤษภาคม 2536
มิถุนายน 2536
กรกฎาคม 2536
สิงหาคม 2536
กันยายน 2536
ตุลาคม 2536
พฤศจิกายน 2536
ธันวาคม 2536

ผู้จัดการรายวัน 2537

มกราคม 2537
กุมภาพันธ์ 2537
มีนาคม 2537
เมษายน 2537
พฤษภาคม 2537
มิถุนายน 2537
กรกฎาคม 2537
สิงหาคม 2537
กันยายน 2537
ตุลาคม 2537
พฤศจิกายน 2537
ธันวาคม 2537

ผู้จัดการรายวัน 2538

มกราคม 2538
กุมภาพันธ์ 2538
มีนาคม 2538
เมษายน 2538
พฤษภาคม 2538
มิถุนายน 2538
กรกฎาคม 2538
สิงหาคม 2538
กันยายน 2538
ตุลาคม 2538
พฤศจิกายน 2538
ธันวาคม 2538

ผู้จัดการรายวัน 2539

มกราคม 2539
กุมภาพันธ์ 2539
มีนาคม 2539
เมษายน 2539
พฤษภาคม 2539
มิถุนายน 2539
กรกฎาคม 2539
สิงหาคม 2539
กันยายน 2539
ตุลาคม 2539
พฤศจิกายน 2539

ผู้จัดการรายวัน 2540

มกราคม 2540
กุมภาพันธ์ 2540
มีนาคม 2540
เมษายน 2540
พฤษภาคม 2540
มิถุนายน 2540
กรกฎาคม 2540
สิงหาคม 2540
กันยายน 2540

ผู้จัดการรายวัน 2541

มิถุนายน 2541
กรกฎาคม 2541
สิงหาคม 2541
กันยายน 2541
ตุลาคม 2541
พฤศจิกายน 2541
ธันวาคม 2541

ผู้จัดการรายวัน 2542

มกราคม 2542
กุมภาพันธ์ 2542
มีนาคม 2542
เมษายน 2542
พฤษภาคม 2542
มิถุนายน 2542
กรกฎาคม 2542
สิงหาคม 2542
กันยายน 2542
ตุลาคม 2542
พฤศจิกายน 2542
ธันวาคม 2542

ผู้จัดการรายวัน 2543

มกราคม 2543
กุมภาพันธ์ 2543
มีนาคม 2543
เมษายน 2543
พฤษภาคม 2543
มิถุนายน 2543
กรกฎาคม 2543
สิงหาคม 2543
กันยายน 2543
ตุลาคม 2543
พฤศจิกายน 2543
ธันวาคม 2543

ผู้จัดการรายวัน 2544

มกราคม 2544
กุมภาพันธ์ 2544
มีนาคม 2544
เมษายน 2544
พฤษภาคม 2544
มิถุนายน 2544
กรกฎาคม 2544
สิงหาคม 2544
กันยายน 2544
ตุลาคม 2544
พฤศจิกายน 2544
ธันวาคม 2544

ผู้จัดการรายวัน 2545

มกราคม 2545
กุมภาพันธ์ 2545
เมษายน 2545
พฤษภาคม 2545
มิถุนายน 2545
กรกฎาคม 2545
สิงหาคม 2545
กันยายน 2545
พฤศจิกายน 2545

ผู้จัดการรายวัน 2546

มกราคม 2546
กุมภาพันธ์ 2546
มีนาคม 2546
เมษายน 2546
พฤษภาคม 2546
มิถุนายน 2546
กรกฎาคม 2546
สิงหาคม 2546
กันยายน 2546
ตุลาคม 2546
พฤศจิกายน 2546
ธันวาคม 2546

7. งานเขียนจําแนกตามวารสารและนิตยสาร

สังคมศาสตร์ปริทัศน์

การเงินการธนาคาร
การเงินระหว่งประเทศ
การเมือง
การศึกษา
ประชากร
มหาวิทยาลัย
เศรษฐกิจไทย
บทวิจารณ์หนังสือ - สังคมศาสตร์ปริทัศน์

8. ปาฐกถา


9. บทวิจารณ์หนังสือ

8. สังคมเศรษฐกิจโลก

9. มโนสาเร่


10. บทสัมภาษณ์


11. บทอภิปรายทางวิชาการ


12. แบบเรียน


13. บุคคล


14. ทรรศนะ


15. จดหมายจากอังกฤษ


16. อัตชีวประวัติ


17. ผลิตผลการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์